موسیقی متن ایرانی (Persian Soundtrack)

Farhad Fakhreddini Sarbedaran
Farhad Fakhreddini, Sediq Tarif Emam Ali (Peace Be Upon Him)
Mosafer-E-Rey (The Passenger Of Rey) Iranian Sound Track Farhad Fakhreddini
Eshtiagh (A work of Iran National Orchestra)
Khaharane Gharib
ایستاده در غبار
Midday Adventures
Bodyguard
Past, Present Continues
Saranjam
Majid Entezami The Train
Karbala - The Geography of a History
Majid Entezami Kani Manga
Love Without Frontier
اعتراض
The Cyclist
The Insane Flew Away
The Fragrance of Yousef's Shirt
From Karkhe to Rhine
The Fateful Day
Majid Entezami The Glass Agency
Majid Entezami A Place for Live
Majid Entezami Duel